Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Όλες οι λεπτομέρειες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων στο Δ. Σπάρτης

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της αρ.Α3(γ)/Γ.Π.οικ.25132Κ.Υ.Α(ΦΕΚ 908τ.Β΄-ΑΔΑ:6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ) κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα : «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» και την έκδοση της εφαρμοστικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη των ανασφαλίστων, όσων έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα (λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο) και όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γίνεται απευθείας στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Κ.Υ.Π.Α.) για τους δικαιούχους που αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους και η συνταγογράφηση αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή (δηλαδή έχουν 0% συμμετοχή):

1. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως τα 2.400 € για ένα άτομο, τα 3.600 € για ζευγάρι προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος,

2. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με προσκόμιση γνωμάτευσης από ΚΕΠΑ

3. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια),

4. Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια),

5. Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια)

6. Ανήλικοι ως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία

7. Άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές δομές

8. Κρατούμενοι σε φυλακές και φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής και στέγες φιλοξενίας ανηλίκων

9. Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους

10. Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους,

11. Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323,323Α,349,351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ σε όσους ανήκουν στις κατηγορίες 3,4,5,6,7,8,9,10 και 11 ότι για να αποκτήσουν δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να περάσουν μία διαδικασία ελέγχου. Ο έλεγχος αφορά στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου, στην διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας των αιτούντων και εφόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα τον έλεγχο του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας (για τις περιπτώσεις 3,4 και 5).

Απαιτούνται : Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους, ΑΜΚΑ, ταυτότητα/διαβατήριο, νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, οποιοδήποτε αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο, γνωμάτευση από ΚΕΠΑ και άλλα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης.

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Μπάμπουλα Βασιλική

τηλ. επικοινωνίας: 2731022226 εσ.121

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ