Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την μεταφορά των μαθητών στην Π.Ε. Λακωνίας

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016


Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατόπιν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προέβη στη δημοσίευση της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολ.έτους 2015-16, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων, δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λακωνίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.702,82€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.


Η διαπραγμάτευση θα είναι ηλεκτρονική και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή πρέπει να υποβληθούν και σε φυσικό φάκελο εντός της ίδιας ημέρας, ήτοι 9-3-2016 από την ημέρα της ηλεκτρονικής αποστολής.


Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η/3/2016 και ημερομηνία λήξης υποβολής (καταληκτική ημερ/νια ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών), η ημέρα Τετάρτη, 9/3/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την ημέρα Πέμπτη 10η/3/2016 και ώρα 8:30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.