Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Με τον τελευταίο νόμο 4305/2014 θεσπίζεται ένα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης οφειλών, που επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η πιστοποιημένη εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τον Σεπτέμβριο ως και των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.
Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης είναι οι εξής:
Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 €: Ρύθμιση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.
Β Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ

Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.

Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30%, επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται στο Τοπικό Υποκ/μα μας για οφειλέτες με έδρα τη Λακωνία.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης λήγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015).
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.
Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).
Παράλληλα ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση (31/3/2015) δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Υποκ/μα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Σπάρτης τηλ. 2731025277 κ 2731021664 και στα


ΓΚΑ Μολάων τηλ. 2732029139

ΓΚΑ Νεάπολης τηλ. 2734360150-51

ΓΚΑ Γυθείου τηλ. 2733024556